text at ulrike gruska de
tip
Tiflis / Ich habe keine Angst / Kedelashvili
Kedelashvili / Tiflis, 2007